Kontrola nositele pověření

Hasicí přístroje výrobce Kodreta Štefanov s.r.o.
     


Pravidla pro kontroly, údržba a opravy hasicích přístrojů výrobce Kodreta Štefanov s.r.o.

Pro kontroly, údržbu a opravy HP stanoví prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/ 2001 Sb., v ustanoveních § 9 a 10, že osoba provádějící tyto činnosti, je musí provádět v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje.

Výrobce ve své průvodní dokumentaci rozděluje výkon činnosti na HP na kontroly hasicích přístrojů a na servis hasicích přístrojů. Servisem výrobce souhrnně označuje údržbu, opravy, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů. Výrobce, jako nedílnou součást certifikačního procesu každého jednotlivého typu hasicího řístroje, má vypracovánu průvodní dokumentaci. V ní je i soubor technologických postupů jak ke kontrolám, tak k servisu každého certifikovaného hasicího přístroje z produkce výrobce.


Kontroly HP

Průvodní dokumentaci ke kontrolám HP získá, a tudíž oprávněnou osobou se stává ten absolvent kurzu pořádaného výrobcem HP (případně jím pověřenou osobou), který úspěšně složí závěrečnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány, v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A. Společně s nabytím průvodní dokumentace získá i oprávnění ve formě průkazu a certifikát, kterými navenek prokazuje způsobilost k uvedené činnosti. Vše v souladu s výše uvedenou vyhláška MV ČR.

Platnost těchto dokumentů je tři roky. Po této době má příslušná osoba povinnost zúčastnit se obnovovacího kurzu, nebo již neplatnou průvodní dokumentaci vrátit a tím tuto činnost přestat vykonávat.

Rozsah kontroly hasicího přístroje:
 • - kontrola vhodnosti použitelnosti daného typu HP a správnosti jeho umístění,
 • - vizuální kontrola stavu HP vč. antikorozní povrchové ochrany, výrobního čísla a jeho čitelnosti, stavu typového štítku,
 • - zjištění množství hasiva v hasicím přístroji,
 • - kontrola množství výtlačného plynu v patroně vážením nebo u stálotlakých hasicích přístrojů zjištění tlaku výtlačného plynu měřením nezávislým na manometru,
 • - ověření funkčnosti manometru instalovaného na hasicím přístroji,
 • - demontáž hadice, provedení kontroly stavu a průchodnosti hadice s její hubicí a následná zpětná montáž hadice,
 • - promazání demontovatelných závitových spojů na hasicím přístroji,
 • - zaplombování demontovatelných závitových spojů zakapávací barvou,
 • - kontrola únosnosti věšáku hasicího přístroje (dvojnásobek hmotnosti HP). Dokladování provedení kontroly HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.)
 • - plomba (plastová nebo olověná) s vyznačením data provedení a identifikací realizátora kontroly,
 • - kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora kontroly,
 • - protokol vystavený realizátorem kontroly.
 • - kontrola vhodnosti umístění přístroje
Přejít na kapitolu » ÚVOD | KONTROLY

Údržba, opravy, plnění a tlakové zkoušky HP (tzv. dílenský servis)

Významnou odborností dílenského servisu je provádění periodických tlakových zkoušek nádob hasicích přístrojů a u HP typu CO2 plnění nádob plyny. Výkon těchto činností není možný bez speciálního technologického zázemí a obě spadají do oblasti státního odborného dozoru prováděného Technickou inspekcí České republiky (TIČR). Ta po provedení kontroly technologického vybavení, přezkoumání systému řízení jakosti v organizaci (včetně metrologie, evidence, archivování) v případě prokázání splnění veškerých stanovených požadavků (nutnost zaštítění pracovníkem s osvědčením k dané odbornosti vystavené rovněž TIČR), vydá subjektu oprávnění k provádění tlakových zkoušek nádob pro všechny typy HP a pro plnění hasicích přístrojů CO2 vydá oprávnění k plnění nádob plyny.

Pro kvalifikovanou možnost vyřazování nevyhovujících HP je nezbytné vlastnictví oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady vystavené odborem životního prostředí místně příslušného městského úřadu konkrétního provozovatele servisní činnosti.

Toto jsou minimální požadavky k tomu, aby výrobce HP mohl s žadatelem vstoupit v jednání a prověřil jeho technologickou a personální vybavenost a systém řízení jakosti. Až po prokázání splnění nezbytných kvalitativních požadavků pak může výrobce HP přikročit k proškolení zaměstnanců žadatele, svěřit žadateli svou průvodní dokumentaci k provádění dílenského servisu a vydat zmocnění k provádění údržby, oprav a plnění HP.

Rozsah úkonů při údržbě, opravách, plnění a tlakových zkouškách nádob hasicích přístrojů
 • - odtlakování s následnou demontáží HP na jednotlivé komponenty,
 • - kontrola, přetěsnění a případná oprava armatur a dalších komponentů HP,
 • - oprava povrchové úpravy nádoby HP (klasickou kapalnou nebo práškovou barvou),
 • - hydraulická tlaková zkouška nádoby a hadic HP s následujícím důkladným vysušením,
 • - regenerace práškové či vodní náplně,
 • - kontrola a promazání veškerých šroubových spojů,
 • - zpětná kompletace s naplněním a natlakováním HP,
 • - kontrola těsnosti HP a veškerých jeho spojů a armatur,,
 • - značení typovým štítkem HP a štítkem s údaji o provedeném servisu,
 • - u vyřazených HP odborná likvidace veškerých jejich komponentů v souladu s legislativou.
 • Dokladování provedení dílenského servisu HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.):
 • - plomba s vyznačením dat provedení a identifikací realizátora dílenského servisu,
 • - kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora dílenského servisu,
 • - protokol vystavený realizátorem dílenského servisu,
 • - samostatný protokol pro vyřazené HP vystavený legislativně oprávněným subjektem.
 • Způsob dokladování:
 • - plomba se po provedení dílenského servisu a nainstalování HP po servisu zpět na stanoviště u uživatele nahrazuje plombou osoby, která instalaci provedla,
 • - štítek realizátora dílenského servisu zůstává umístěný na HP po celou dobu platnosti provedeného servisu,
 • - protokol o provedeném dílenském servisu je uživateli HP dokládán v originálu vystaveném subjektem, který servis provedl a nikoliv osobou provádějící kontrolu HP. Tímto protokolem se uživatel prokazuje po celou dobu platnosti provedeného servisu.

Přejít na kapitolu » Začátek stránky


OvereniPovereni.cz - veškeré výsledky vyhledávání jsou zprostředkovány, za jejich správnost odpovídá jejich poskytovatel (výrobce, či pověřený zástupce).